லைன்மேன் வேலைக்கு அதிகளவில் ஆட்கள் தேவை

  • Posted on: 3 February 2018
  • By: IPO Manpower
Salary
30000
Experience
3 ஆண்டுகளுக்கு மேல்
Experience in
தகுதி: 11KV, 33KV, OHL (ஒத்தபோல் )
No. of Vacancies
30Persons
Application Form in XL Format - DOWNLOAD HERE

Current Openings

Title Description PDF File
Common Updates for New Job Seeker

Follow regularly our fb & website

How to Approach with IPO?

Paid Service only

IPO INTERVIEW SCHEDULE FOR GULF & SINGAPORE

latest Updated on

Client Interview Schedule with IPO

Updated on 11-05-2018

CV Selection & Telephone interview schedule

Updated on 11-05-2018