லைன்மேன் வேலைக்கு அதிகளவில் ஆட்கள் தேவை

  • Posted on: 3 February 2018
  • By: IPO Manpower
Salary
30000
Experience
3 ஆண்டுகளுக்கு மேல்
Experience in
தகுதி: 11KV, 33KV, OHL (ஒத்தபோல் )
No. of Vacancies
30Persons
Application Form in XL Format - DOWNLOAD HERE

Current Openings

Title Description PDF File
www.facebook.com/IPO.Sivakumar

Follow regularly our FB & Website

How to Approach with IPO?

Membership only

SINGAPORE DEMAND 2019

Updated on today

REGISTRATION CUM SERVICE CHARGE RS. 7500 ONLY...

GET DETAILS BY WHATSAPP 9865672308