லைன்மேன் வேலைக்கு அதிகளவில் ஆட்கள் தேவை

  • Posted on: 3 February 2018
  • By: IPO Manpower
Salary
30000
Experience
3 ஆண்டுகளுக்கு மேல்
Experience in
தகுதி: 11KV, 33KV, OHL (ஒத்தபோல் )
No. of Vacancies
30Persons
Application Form in XL Format - DOWNLOAD HERE

Current Openings

Title Description PDF File
www.facebook.com/IPO.Sivakumar

Follow regularly our FB & Website

How to Approach with IPO?

Membership only

SINGAPORE INTERVIEW SCHEDULE

latest Updated on 23/07/2018

GULF COUNTRY CLIENT INTERVIEW SCHEDULE

Updated on 08-08-2018

GULF COUNTRY CV Selection & Telephone interview schedule

Updated on 23-07-2018 refer FB